Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Zamawiający ma prawo złożenia  reklamacji Towaru mającego wadę prawną lub fizyczną. Podstawę prawną rozpatrywania reklamacji stanowią przepisy ustawy Kodeksu cywilnego o rękojmi. 

2. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Towaru z umową, co w szczególności oznacza, że Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór lub  nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia albo Towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.  Przez wady prawne rozumieć należy sytuację gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej albo korzystanie z niego lub rozporządzanie nim jest ograniczone ze względu na orzeczenie właściwego organu. Podstawą reklamacji może być wada fizyczna istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub wynikająca z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej chwili.

3. Sprzedawca odpowiada za Towar wadliwy przez dwa lata od jego wydania. Jedynie w wypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada przez jeden rok od jego wydania. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wadę, jeżeli Zamawiający wiedział o niej w chwili zawarcia umowy. 

4. Jeżeli tylko niektóre rzeczy składające się na zakupiony Towar są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody zarówno dla Zamawiającego jak i Sprzedawcy, uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.  

5. Zamawiający będący przedsiębiorcą, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi, powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Powinien także zbadać Towar w sposób przyjęty po jego otrzymaniu i w razie stwierdzenia wady niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę. Konsument powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. 

6. Zamawiający składa reklamację Sprzedawcy za pomocą pisma, faksu, telefonu lub wiadomości elektronicznej. Wystarczające jest jeżeli wskaże dane pozwalające na identyfikację umowy sprzedaży, a także wskaże wadę stanowiącą podstawę reklamacji oraz określi treść żądania związanego z reklamacją. 

7. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Towar do siedziby Sprzedającego. W wypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca pokrywa koszt przesłania (dostarczenia) przez Zamawiającego i odbioru (przesłania) Towaru do Zamawiającego.

8. Reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedającego w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Oznacza to, że Zamawiający otrzyma w tym terminie odpowiedź na reklamację. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.   

9. W ramach reklamacji Zamawiający może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny, a w wypadku wady istotnej może odstąpić od umowy. 

10. Pierwsze żądanie przez Konsumenta zgłoszone w ramach pierwszej reklamacji Towaru polegające na obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy może nie zostać uwzględnione przez Sprzedawcę. W takim wypadku może on zaproponować wymianę Towaru wadliwego na wolny od wad lub jego naprawę. W takiej sytuacji Konsument jest jednak uprawniony do zmiany wyboru Sprzedawcy (z wymiany Towaru na jego naprawę lub z naprawy Towaru na wymianę) chyba, że wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę. 

11. W wypadku wyboru przez Zamawiającego naprawy Towaru lub wymiany Towaru Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania jeżeli jest ono niemożliwe do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takim wypadku Sprzedawca może również zaproponować inne rozwiązanie. Konsument także może zmienić swoje żądanie (z naprawy na wymianę lub z wymiany na naprawę), a także skorzystać z innych dostępnych opcji tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej). 

12. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić naprawy Towaru lub jego wymiany na wolny od wad także jeżeli gdy koszty wykonania tego żądania przewyższają cenę Towaru.   

13. Sprzedawca nie może odmówić obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy (w wypadku wady istotnej), zgodnie z żądaniem Zamawiającego, jeżeli Towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany albo jeżeli sprzedawca nie wywiązał się z wcześniejszego obowiązku wymiany Towaru bądź jego naprawy.