Słowniczek

Przyducha, dyfuzor, sinice - jeśli te pojęcia są Ci obce, sprawdź w naszym słowniczku, co oznaczają.

Dyfuzor - to urządzenie, które wprowadza powietrze do wody w postaci małych pęcherzyków.

Dmuchawa - jest urządzeniem sprężającym powietrze do niskich ciśnień

Fotosynteza - proces wytwarzania przez rośliny zielone i niektóre bakterie związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi. Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze. W wodzie światło ulega pochłanianiu, dlatego jego dostępność jest znacznie bardziej ograniczona niż na lądzie. Organizmy przeprowadzające fotosyntezę pod wodą muszą wykorzystywać dostępne światło bardziej efektywnie.

Przyducha - znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów korzystających z tlenu, (m.in. tzw. śnięcie ryb).

Śnięcie ryb - stan fizjologiczny, w którym ryba jeszcze żyje, ale nie może powrócić do aktywnego życia biologicznego. Śnięcie ryb spowodowane może być niską temperaturą, zatruciem wody lub brakiem tlenu (przyducha). Jest to zazwyczaj zjawisko masowe, choć na ograniczonym obszarze.

Pierwiastki biogenne – są to takie pierwiastki, z których zbudowane są organizmy żywe i jest ich w tych organizmach najwięcej. Należą do nich: azot, tlen, siarka, węgiel, wodór i siarka.

Sinice - Sinice to w większości organizmy samożywne, mające zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy. Sinice wodne mogą stanowić niepożądany składnik biocenozy w zbiornikach, szczególnie w czasie tzw. zakwitów, zwłaszcza niektóre szczepy wydzielające substancje trujące

Denitryfikacja -reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów do azotu wywoływana przez beztlenowe bakterie denitryfikacyjne. Mają one tę właściwość, że odbierają tlen z azotanów powodując uwalnianie się gazowego azotu.Denitryfikacja zachodzi w środowiskach beztlenowych, np. w zbiornikach wodnych z dużą zawartością rozkładających się szczątków organicznych, w zalanych wodą glebach. Denitryfikacja uważana jest za proces niekorzystny, gdyż przyczynia się do zubożenia środowiska w cenne dla roślin związki azotowe.

Amonifikacja - proces rozkładu azotowych substancji organicznych, powodujący wydzielanie się z nich amoniaku, wywoływany przez bakterie

Eutrofizacja - proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny) skutkujący wzrostem żyzności wód. Niepożądane następstwa tego procesu to:

  • Masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych powodujących w powierzchniowej warstwie wody tzw. zakwity i zmniejszających przezroczystość tej wody. W zbiorniku wzrasta przede wszystkim ilość sinic, które utrzymując się na powierzchni tworzą często kożuchy. Masowe nagromadzenia tych glonów powodują nie tylko śmiertelność ich samych, ale również występującej tam fauny. Ponadto niektóre szczepy sinic wydzielają toksyny i nierzadko powodują uczulenia. Wydzielanie przez glony organicznych substancji psujących smak i zapach wody dyskwalifikuje takie zbiorniki jako źródła wody pitnej.
  • Ustępowanie roślinności zanurzonej z powodu pogarszających się warunków świetlnych w strefie przybrzeżnej. Postępujące zanikanie światła pośrednio prowadzi także do przebudowy fauny tam występującej. Kożuchy glonów w tej strefie zupełnie uniemożliwiają rekreacyjne użytkowanie wody.
  • Wyczerpanie zasobów tlenu w warstwie przydennej i w osadach dennych prowadzi do zaniku fauny głębinowej. Również tarło niektórych ryb nie dochodzi do skutku, co prowadzi do ustępowania cennych gatunków np. łososia. Często zdarza się, że ryby giną zimą pod pokrywą lodową w wyniku braku tlenu. W warunkach anaerobowych dochodzi dodatkowo do różnych procesów chemicznych (amonifikacja, denitryfikacja) i powstawania metanu.
  • Występowanie siarkowodoru, który podczas całkowitego braku tlenu może przechodzić do warstw powierzchniowych wody, ulatniać się i zatruwać atmosferę w okolicy.

Gotowe zestawy:

Fabryka Powietrza: Zestaw napowietrzający NAPOLEON - S 300
Dodaj do listy życzeń

Napoleon - S 300

3 751,50
Fabryka Powietrza: Zestaw dla hodowli ryb
Dodaj do listy życzeń

Zestaw dla hodowli ryb

0,00
Fabryka Powietrza: Opaska skręcana
Dodaj do listy życzeń

Opaska skręcana (różne warianty)

6,77